Meest gestelde vragen

De norm is van toepassing op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit.

— klasse 2 van NEN 6065;
— klasse B van NEN-EN 13501-1;
— klasse B1 van DIN 4102;
— klasse M2 volgens NF P 92-503 t.m. NF P 92-505 en NF P 92-507.
Materiaal met ophanging dat voldoet aan de eisen van het brandgedrag hoeft niet te worden onderspannen.

Tijdelijke constructies – Tenten – Veiligheid

Jazeker. Deze staan in de EN 13782 Tijdelijke constructies – Tenten – Veiligheid.

Deze staan vermeld in de NEN 8020-41 (brand)Veiligheid van tenten.

 • 135 personen per m (nood)uitgang per minuut bij vrije in- en uitstroom van de tent.  
 • 90 personen per m (nood)uitgang per minuut als er geen vrije in- en uitstroom.

Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2,0 m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute voor publiek over een trap voert.

Tenminste 2 (nood)uitgangen, tenzij het gebruik aanleiding geeft tot een ander aantal.
Plaatsing van (nood)uitgangen moet snel en veilig vluchten mogelijk maken.

4 mensen per m2 netto oppervlakte.
De netto vloeroppervlakte is de voor publiek bestemde ruimte met een minimale hoogte van 2 meter.

1 minuut.
Bij bepaalde omstandigheden in een tent kan de ontruimingstijd worden verlengd. Wanneer er minder dreiging is van rook, rookgas en warmte door bv een hoge tent, open zijwanden of rook- en warmteafvoer.

5 meter.
Het bevoegd gezag kan afwijken van de minimale afstand indien dit voor de repressieve inzet van de brandweer is vereist of indien de aard van het gebruik hiertoe aanleiding geeft.

Er geldt geen eis aan de afstand tussen een verkeerstent, en een andere tent of de aanwezige bebouwing. 

Deze moet voldoen aan de eisen zoals genoemd in de NEN 1010

Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en vanzelf opengaan over de vereiste breedte na het doen van één logische handeling.
De logische handelingen zijn: 
— deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen
    (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent); 
— naar buiten duwen; 
— opzijschuiven van een hendel; 
— naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.

Een tent vanaf 25 m2 moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de tent met gedetailleerde informatie over gebruikte materialen (keuringsrapport), constructiemethode en constructieberekening, behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:

 1. naam van leverancier, fabrikant en, indien de tent buiten de EU is geproduceerd, importeur;
 2. naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst);
 3. een constructieve berekening van de tent;
 4. vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier;
 5. vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is;
 6. tekening van de tent in de maximale vorm;
 7. kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek;
 8. openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek;
 9. bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de herkenningsafstand volgens NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en de vervangingsdatum (‘replace-date’);
 10. een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten niet mogen worden verwijderd. 

OPMERKING: Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen blijft zelfdovend. Een keuringsrapport met een verlopen datum is dus nog steeds geldig.

Een tentboek wordt gemaakt en geleverd door de eigenaar of verhuurder. Het tentboek is in het Nederlands opgesteld. Berekeningen en certificaten die bij het tentboek horen mogen in het Duits, Frans of Engels zijn opgesteld. De toelichting op de berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.